Privatumo politika

DESIGA.LT (toliau – svetainė) įsipareigoja užtikrinti jūsų (toliau – svetainės lankytojo arba pirkėjo) asmens duomenų saugumą, kai svetainės lankytojai naršo svetainėje bei naudojasi svetainės paslaugomis.

Šioje privatumo politikoje (toliau – privatumo politika arba privatumo taisyklės) nurodomi svetainės renkami lankytojų duomenys; šaltiniai, iš kurių šie duomenys gaunami bei priemonės šiems duomenims surinkti; asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bei veiksmai ir priemonės, kurių svetainė imasi, jog apsaugoti surinktus asmeninius svetainės lankytojų duomenis.

Naudodamiesi svetainės paslaugomis ir (arba) naršydami svetainėje, svetainės lankytojai sutinka su šios privatumo politikos sąlygomis, o taip pat su bendrosiomis naudojimosi svetaine taisyklėmis.

Jeigu turite klausimų dėl šios privatumo politikos arba svetainės lankytojų duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis: info@desiga.lt

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja https://www.desiga.lt svetainės ir svetainės lankytojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Svetainės lankytojų bei pirkėjų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad svetainė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Pirkėjas, svetainėje atlikdamas pirkimą, yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą ir pats suveda reikalaujamus asmens duomenis užsakymo patvirtinimui bei pirkimo atlikimui – vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (pasirinktinai), pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

1.5. Svetainės lankytojas ar pirkėjas yra atsakingas už pilnos, išsamios ir teisingos informacijos apie save pateikimą. Jeigu yra pateikiama netiksli ar melaginga informacija, svetainė turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti svetainės lankytojo ar pirkėjo galimybes naudotis svetaine.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Svetainė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2. Asmens duomenų gavimo būdai:

2.2.1. Svetainė pirkėjų asmens duomenis gauna, kai svetainės lankytojas informaciją apie save palieka pats; kai duomenys, susiję su svetainės lankytoju, yra generuojami automatiškai, naudojantis svetaine; kai duomenys apie svetainės lankytoją yra gaunami iš trečiųjų asmenų.

2.2.2. Svetainės lankytojas arba pirkėjas savarankiškai pateikia informaciją svetainei atliekant pirkimo užsakymą arba susikūrus svetainės paskyrą.

2.2.3. Svetainės lankytojų duomenys generuojami automatiškai slapukų pagalba, svetainės lankytojui naudojantis svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis. Tai vyksta svetainės lankytojo sutikimo tvarkyti jo duomenis teisiniu pagrindu.

2.2.4. Duomenys apie svetainės lankytoją jo sutikimo pagrindu gali būti gaunami iš trečiųjų asmenų, naudojant trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc. arba Google, Inc, paskyros duomenis registracijos atlikimui.

2.3. Svetainė gali rinkti, saugoti ir naudoti šiuos svetainės lankytojų ir pirkėjų duomenis:

2.3.1. Registracijos, užsakymo patvirtinimo bei pirkimo metu gaunamus: pirkėjo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas (pasirinktinai), pristatymo adresas, kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, pasirinktas prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija.

2.3.2. Informaciją apie svetainės lankytojo kompiuterį ir apsilankymus svetainėje bei naudojimąsi ja (įskaitant IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapio peržiūras ir svetainės naršymo kelius).

2.3.3. Informaciją, kurią svetainės lankytojas pateikia kurdamas paskyrą svetainėje (įskaitant nurodytą el. pašto adresą).

2.3.4. Bet kokius duomenis, kuriuos svetainės lankytojas įkelia į svetainę kurdamas užsakymą (įskaitant nuotraukas, logotipus ar bet kokią kitą vaizdinę/tekstinę informaciją ir failus).

2.3.5. Informaciją, kurią svetainės lankytojas pateikia užpildydamas savo paskyrą svetainėje.

2.3.6. Informaciją, kurią svetainės lankytojas pateikia sutikdamas gauti el. pašto pranešimus ir (arba) naujienlaiškius.

2.3.7. Informaciją, kurią svetainės lankytojas pateikia paliekant viešą atsiliepimą komentarų formoje (įskaitant vardą, el. pašto adresą, įvertinimą, atsiliepimą bei internetinio protokolo (IP) adresą).

2.3.8. Informaciją, esančią ar susijusią su bet kokiu pranešimu, kurį svetainės lankytojas siunčia svetainei ar per ją.

2.3.9. Bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią svetainės lankytojas ar pirkėjas nusprendė savo valia pateikti svetainei, svetainės lankytojo sutikimo tvarkyti jo duomenis teisiniu pagrindu.

2.4. Svetainė renka ir tvarko svetainės lankytojų ir pirkėjų asmeninius duomenis šiems tikslams:

2.4.1. Užsakymo apdorojimui bei įvykdymui.

2.4.2. Svetainės paslaugų teikimo užtikrinimui bei svetainės administravimui.

2.4.3. Finansinių dokumentų išrašymui (pvz. pateikiant sąskaitas-faktūras).

2.4.4. Sprendžiant klausimus, susijusius su prekių pristatymu.

2.4.5.  Vykdant tiesioginės rinkodaros ar kitus, su rinkodara susijusius veiksmus bei siunčiant svetainės lankytojams bet kokio tipo pranešimus.

2.4.6. Trečiosioms šalims teikiant statistinę informaciją, susijusią su svetainės lankytojais (tačiau šios šalys iš pateiktos informacijos negalės identifikuoti konkretaus lankytojo ar pirkėjo).

2.4.7. Vykdant kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.5. Svetainės lankytojų bei pirkėjų asmens duomenų saugojimas:

2.5.1. Svetainė imsis pagrįstų techninių ir organizacinių atsargumo priemonių, jog išvengtų svetainės lankytojų ir pirkėjų asmeninės informacijos praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo.

2.5.2. Visa svetainės lankytojų ir pirkėjų pateikta informacija yra laikoma apsaugotuose, išoriškai neprieinamuose serveriuose.

2.5.3. Visos elektroninės finansinės operacijos, sudarytos per svetainę, yra apsaugotos šifravimo technologija.

2.5.4. Svetainės lankytojai pripažįsta, jog informacijos perdavimas internetu yra savaime nesaugus ir svetainė negali visiškai garantuoti internetu siunčiamų duomenų saugumo, jeigu tai priklauso nuo išorinių veiksnių.

2.5.5. Svetainės lankytojai ir pirkėjai yra atsakingi už slaptažodžio, skirto prisijungti prie asmeninės paskyros, konfidencialumą.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Svetainė turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims 2.4. punkto tikslams pasiekti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Svetainės lankytojų ir pirkėjų asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti teisėtus interesus.

3.3. Svetainė ir trečiasis asmuo, kuriam svetainė perdavė svetainės lankytojo ar pirkėjo duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.

3.4. Svetainė siekia užtikrinti svetainės lankytojų ir pirkėjų asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis svetainės naudojimosi aplinkybėmis, svetainė neturi teisės atskleisti svetainės lankytojų ir pirkėjų asmens duomenų jokiems kitiems duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja svetainės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.

3.5. Jeigu svetainė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, ji privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie svetainės lankytoją ar pirkėją.

4. Asmeninės informacijos pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Svetainės lankytojai ir pirkėjai turi teisę bet kada keisti ir atnaujinti pateiktą informaciją prisijungdami prie savo asmeninės paskyros.

4.2. Taip pat, svetainės lankytojai ir pirkėjai turi teisę bet kada pareikalauti pakeisti ar panaikinti paskyros ar užsakymo formoje pateiktą informaciją pranešdami apie tai adresu info@desiga.lt.

5. Svetainės lankytojų ir pirkėjų teisės bei jų įgyvendinimo tvarka:

5.1. Svetainės lankytojai ir pirkėjai turi teisę nurodyti pateikti bet kokią asmeninę informaciją, kurią svetainė turi surinkusi apie svetainės lankytoją ar pirkėją. Tokiu atveju svetainės lankytojas ar pirkėjas turės įrodyti savo tapatybę, pateikiant tapatybę patvirtinantį dokumentą (-us).

5.2. Svetainės lankytojai ir pirkėjai turi teisę būti informuoti apie svetainės atliekamą svetainės lankytojo ar pirkėjo asmens duomenų tvarkymą.

5.3. Svetainės lankytojai ir pirkėjai turi teisę būti pamiršti, kai jų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; kai svetainės lankytojas ar pirkėjas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; kai svetainės lankytojas ar pirkėjas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, kai asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

5.4.  Svetainės lankytojai ir pirkėjai turi teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas svetainės lankytojo ar pirkėjo sutikimu.

5.5. Jeigu svetainės lankytojas ar pirkėjas pageidauja, kad svetainė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu svetainės lankytojas ar pirkėjas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su svetaine adresu  info@desiga.lt.

6. Slapukai:

6.1. Siekiant, kad svetainės lankytojui svetainės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į svetainės lankytojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie svetainės, esant svetainės lankytojo sutikimui, gali būti įrašyti slapukai – nedideli tekstinės informacijos failai, turintys informacijos, kurią svetainės žiniatinklio serveris gali gauti iš svetainės lankytojo žiniatinklio serverio. Dėl to svetainė gali atpažinti svetainės lankytojo prietaisą, kai svetainės serveris susijungia su naršykle. Pagrindinė slapuko paskirtis – pateikti svetainės lankytojui individualiai pritaikytus puslapius, kurių pagalba galima geriau reaguoti į individualius svetainės lankytojo poreikius.

6.2. Slapukų pagalba įrašyta informacija yra naudojama vartotojo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui, o taip pat renkant svetainės lankomumo statistiką.

6.3. Naršyklės pagalba svetainės lankytojas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) renka svetainė bei gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat, svetainės lankytojas teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) svetainės lankytojo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos.

6.4. Naudodamasis svetaine lankytojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą svetainės lankytojas gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į svetainę bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines:

7.1. Svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir jų informaciją. Svetainė nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių privatumo politiką ir praktiką.

7.2. Šioje privatumo politikoje aprašytos taisyklės negalioja trečiųjų šalių svetainėms, kuriose pateikiamos svetainės nuorodos. Svetainė negali užtikrinti, jog trečiosios šalys asmeninius duomenis renka ir tvarko saugiai.

8.  Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos:

8.1. Svetainė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politikoje pateiktas sąlygas apie tai pranešdama svetainėje. Tolimesnis naudojimasis svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.

8.2. Šioms privatumo taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo taisyklių iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.